Commissie Onderwijs 07-11-2019 – Specifieke onderwijsbehoeften

13 november 2019

Met de vraag om uitleg van Roosmarijn Beckers kregen we een naadloze overgang naar deze vragen van Kathleen Krekels en Kim De Witte. De eerste gaf een goed overzicht van de achtergrond van het M-decreet en verwees expliciet naar de nota van minister Weyts aan de Vlaamse regering, zoals die goedgekeurd werd op 25 oktober 2019. Maar de vragen die Krekels vervolgens stelde, leken mij allemaal in globo (en in deze fase kan zo’n antwoord niet anders dan globaal zijn) al beantwoord te zijn in die nota…

Kim De Witte vermeldde vervolgens “ons onderwijsprobleem” met het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (VRPH) en zei dat het M-decreet destijds ingevoerd werd onder hetzelfde motto als waarmee het nu ‘afgeschaft’ (N.B. mijn aanhalingstekens)  zou worden. Er was volgens hem sprake van een terugkeer naar de autonomie van de school, waardoor er geen recht op inclusie meer zou zijn, maar opnieuw slechts een gunst. Hoe zat dat nu met inschrijving en inclusie in de toekomst, zo wilde De Witte weten.

Eigenlijk (en niet onlogisch) vertelde minister Weyts alles wat in zijn bewuste nota stond.

In haar repliek wees vragensteller Krekels op het probleem van samenwerking tussen de bestaande ondersteuning, het CLB en de pedagogische begeleiding. Volgens haar was daar een gebrek aan onderlinge afstemming, dat idealiter opgelost zou kunnen worden door een samensmelting van de drie actoren. Maar gelijk begreep Krekels ook dat dat misschien een overdreven ‘ideaalbeeld’  (N.B. mijn aanhalingstekens)  was. Het is geenszins denkbeeldig dat er in dit domein iets op til is, maar wat precies en of dat dan beter de doelstellingen bereikt dan nu, blijft de vraag van 1 miljoen, denk ik. Krekels had een zinvol standpunt over een maximale ontwikkeling realiseren voor alle kinderen en eigenlijk was onze aanpak (met gewoon én buitengewoon onderwijs) volgens haar onze manier om te werken aan een inclusieve maatschappij en meteen ook haar boodschap aan de VN.

Vragensteller Kim De Witte redeneerde dat het M-decreet wel moest mislukken door een gebrek aan middelen en degelijke begeleiding en hij wees toch ook genuanceerd op het belang van het buitengewoon onderwijs en het gewoon onderwijs voor diverse situaties.

Interveniënt Elisabeth Meuleman meende een verschil te horen, inzake het beslissingsrecht om leerlingen te weigeren in het gewoon onderwijs, tussen wat in het Regeerakkoord stond en wat minister Weyts nu zei. En wat met de budgetten voor het nieuwe begeleidingsdecreet en de betrokkenheid van ouders daarbij? Interveniënt Hannelore Goeman herhaalde nog eens netjes al die voorgaande belangrijke aspecten. In ieder geval, dat zgn. nieuwe begeleidingsdecreet lijkt mij niet te kunnen vertrekken van een ‘wit blad’, gelet op de hele voorgeschiedenis waarin al heel wat tijd en energie geïnvesteerd is, en dan zal het nog maar de vraag zijn hoezeer dat nieuwe decreet afwijkt van het M-decreet… Interveniënt Loes Vandromme ten slotte vond dat inclusie niet mocht worden afgemeten aan het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs en had nogal wat vertrouwen in de samenwerking van alle actoren om zo’n nieuw begeleidingsdecreet te schrijven.

Het slotwoord van vragensteller Krekels was niet echt een slotwoord te noemen, maar het begrip dat zij opbracht voor de leraren in heel deze problematiek, met name wat het gemeenschappelijke en individuele curriculum betrof, kon ik wel appreciëren wegens de realiteitszin die er alweer uitsprak. De vraag is alleen: gaat die kwestie, incl. die van voldoende ondersteuning, nu ineens wél gerealiseerd worden in het begeleidingsdecreet, wat net nog niet kon in het M-decreet? Vragensteller De Witte kon niet anders dan concluderen dat hij een totaal andere mening over inclusie had. PVDA stond dus tegenover N-VA en CD&V. Groen en sp.a bleven al bij al nog voorzichtig en waren enigszins gerustgesteld. Open Vld hebben we niet gehoord. Wordt vervolgd.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over een begeleidingsdecreet voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften van Kathleen Krekels en over inclusief onderwijs van Kim De Witte” aan minister Ben Weyts.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2007-11-2019%20%E2%80%93%20Specifieke%20onderwijsbehoeften) (Wilfried Van Rompaey).