Commissie Onderwijs 23-01-2020 – Dutjestaks

29 januari 2020

Ook vier vragenstellers over een financiële kwestie waarover recent bericht werd in de kranten. Jan Laeremans  begon met de vergoeding die scholen aan ouders zouden vragen voor het toezicht tijdens het middagdutje van hun kleuters, maar weidde ook al snel uit over het systeem van kinderverzorgers in het kleuteronderwijs, waarover later in de vergadering nog een aparte vraag om uitleg van Koen Daniëls volgde. Dat systeem noemde Laeremans dat van een gierigaard. Anderzijds was er de extra 71 miljoen euro voor het kleuteronderwijs, -- daarmee was het toch niet gepast om dan nog eens geld aan de ouders te vragen voor die middagdutjes, zoals minister Weyts eerder in de pers had laten verstaan --, maar wanneer zouden die middelen nu uitbetaald worden en hoe zou dat alles precies in zijn werk gaan?

Hannelore Goeman legde de zaak samen met de zgn. boterhammentaks om finaal en opnieuw de precaire financiële situatie (cf. ook jarenlange onderfinanciering) van de scholen aan te kaarten: hoe en wanneer ging de minister er concreet voor zorgen dat, met de beloofde extra middelen, zulke toezichtstaksen verleden tijd zouden worden?

Annabel Tavernier wilde weten hoe groot het gestelde probleem was en betrok minister van Welzijn Wouter Beke en de lokale besturen bij een mogelijke remedie.

Kim De Witte ten slotte herhaalde op basis van de toelichting van Raymonda Verdyck bij het jaarverslag van het GO! een week voordien de nog veel ruimere financiële perikelen en stelde eigenlijk dezelfde vragen in de ruimere besparingscontext. Daarover was het in de eerste fase van de nieuwe legislatuur al vaker gegaan.

Minister Weyts schetste duidelijk de bestaande (decretale) regeling voor wat wel en niet aangerekend kon worden in het basisonderwijs. Maar zo’n middagtoezicht, dus tijdens de schooluren, moesten de scholen volgens hem uit hun werkingsmiddelen betalen. Hij zou nog wel overleg plegen met minister Beke (cf. uitvoering van het decreet van 2019 inzake de buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten; vanaf 1 januari 2021). Vervolgens schetste de minister de details (ook qua timing) van de financiële plannen voor het basisonderwijs. Extra kinderverzorgers konden dit lopende schooljaar met die extra werkingsmiddelen al aangeworven worden. En er zouden daarvoor genoeg werkzoekenden beschikbaar zijn.

Uit de verdere replieken van de vragenstellers en de minister, plus de interventie van Loes Vandromme stip ik dit nog aan.

Eén. Er zouden inderdaad extra middelen komen, ook op korte termijn, maar het is toch belangrijk om het onderscheid te maken tussen de 71 miljoen euro (ongekleurde werkingsmiddelen, alleen voor het kleuteronderwijs; 50% voor 1 februari en 50% in juli; die middelen kunnen scholen vrij inzetten, ook o.a. voor het aanwerven van kinderverzorgers) en de 100 miljoen euro (omkaderingsmiddelen, voor het hele basisonderwijs; opgebouwd tijdens de hele legislatuur zodat die 100 miljoen bijkomende, recurrente middelen bereikt worden in 2024, met dus vanaf september 2020 ‘slechts’ 7,5 miljoen extra voor 2020; die middelen kunnen scholen alleen gebruiken voor extra personeelsleden, onder wie ook extra kinderverzorgers en dan pas komt die “tabel” waarop vragensteller Laeremans zo insisteerde op de proppen, dus niet voor de tewerkstelling van eventuele kinderverzorgers uit de 71 miljoen op kortere termijn).

Twee. Vragenstellers Goeman en De Witte misten de garantie van de minister dat met al die bijkomende middelen de toezichtstaksen uit de wereld geholpen zouden worden en zouden een voorstel van resolutie ter zake indienen.

Drie. Over de 71 miljoen waren de scholen volgens de minister al wel degelijk via meerdere kanalen geïnformeerd.

Vier. Loes Vandromme voegde ten slotte nieuwe elementen aan het gesprek toe: alle kleuters moesten gelijk behandeld worden voor dat middagdutje en de diversiteit op dat stuk in de concrete schoolpraktijk moest worden gerespecteerd want was een zaak van de autonomie van de scholen.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de 'dutjestaks' en de timing van de extra middelen voor het basisonderwijs van Jan Laeremans, over de 'dutjes- en boterhammentaks' op school van Hannelore Goeman, over de 'dutjestaks' in het basisonderwijs van Annabel Tavernier en over  de 'dutjestaks' van Kim De Witte” aan minister Ben Weyts.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2023-01-2020%20%E2%80%93%20Dutjestaks) (Wilfried Van Rompaey).