Commissie Onderwijs 18-10-2018 – Taxshelter voor schoolinvesteringen

23 oktober 2018

Deze vraag om uitleg van onderwijscommissaris Jos De Meyer ging terug op o.a. een artikel in De Tijd van 28 juni 2018. Een taxshelter in dit verband zou vooral gericht zijn op bedrijven die een fiscaal voordeel zouden kunnen verwerven als ze investeren in onderwijsapparatuur als opleidingsmateriaal voor scholen. Hoever stond het intussen met dit voorstel van minister Crevits, wilde de vragensteller weten.

De taxshelter was nog geen feit, zo zei de minister. Haar voorstel was drieërlei: een verhoogd afschrijvingspercentage voor ICT en technologische apparatuur die door een bedrijf aan een school geschonken of voor de levensduur ter beschikking gesteld wordt; een taxshelter voor onderwijsinnovatie in een cofinanciering met een school; en de uitbreiding van de fiscale aftrekbaarheid van giften tot alle onderwijsinstellingen voor investeringen in technische uitrusting. Dit paste in diverse maatregelen om de uitdaging van de knelpuntberoepen aan te pakken, de vacante betrekkingen in te vullen en de werking van de arbeidsmarkt te verbeteren. Bij de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) had de minister om goede redenen steun gevraagd voor haar voorstellen. Ten slotte gaf ze een stand van zaken rond het hele proces bij de federale overheid. Het voorstel van de minister was besproken in een interfederale werkgroep. Een en ander werd nu verder concreet bestudeerd, waarna via een passage op het Overlegcomité finaal beslist kon worden.

Vragensteller De Meyer was enthousiast over de genoemde mogelijkheden, onderstreepte nog eens het belang van investeringen door bedrijven in up-to-datetechnologie ten behoeve van de kwaliteit van de afgestudeerden en opperde om ook te kijken naar de grote inspanningen ter zake van de bedrijven in Duitsland.

Interveniënt Koen Daniëls voegde ten slotte nog een ander voorstel toe met een duidelijke communautaire dimensie: de btw die de scholen betalen als ze didactische infrastructuur kopen (ook scholen bouwen enz.), zou in een apart fonds gestort kunnen worden, waarop elke gemeenschap voor haar deel dan opnieuw een trekkingsrecht zou krijgen om die btw-opbrengst rechtstreeks zelf te gebruiken.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het voorstel om een taxshelter voor schoolinvesteringen te ontwikkelen van Jos De Meyer” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2018-10-2018%20%E2%80%93%20Taxshelter%20voor%20schoolinvesteringen) (Wilfried Van Rompaey).