Commissie Onderwijs 13-02-2020 – Samenwerking tweedekansonderwijs en Vlaamse Examencommissie

18 februari 2020

Aan de hand van de recente viering van 40 jaar tweedekansonderwijs (tko) wees Koen Daniëls op een aandachtspunt in de speech van secretaris-generaal van het Departement Onderwijs en Vorming Ann Verhaegen bij die gelegenheid? Hij vroeg hoe het tko en de Vlaamse Examencommissie beter konden samenwerken om meer jongeren te bereiken én hun expertise te delen en welke initiatieven de minister nodig vond, om, gelet op de veranderende instroom in beide organisaties, de werking van het tko te optimaliseren.

Minister Weyts schetste diverse relevante aspecten. Het tko en de Vlaamse Examencommissie speelden beide een preventieve rol inzake vroegtijdig uitstromen zonder diploma. Voor de samenwerking tussen beide zag hij drie belangrijke elementen: ze zijn qua expertise complementair; een goede inhoudelijke afstemming tussen beide was belangrijk; via EVC-procedures konden ongekwalificeerde volwassenen en jongeren op een snellere en toch kwaliteitsvolle manier een kwalificatie behalen, waarbij de minister verwees naar de ervaring in het kader van het Europese VISKA-project.

Vragensteller Daniëls bevestigde een en ander en wees nog op een aantal praktische zaken. Ook interveniënt Loes Vandromme vond de preventieve en curatieve insteek belangrijk, maar wees nog op onder andere een andere concrete kwestie: via concordantietabellen was het tko bezig om secundair onderwijs en secundair volwassenenonderwijs op elkaar te proberen af te stemmen.

In zijn repliek vermeldde de minister een nakende studiedag ter zake van de Vlor. Er was over het thema ook al een Vlor-verkenning geweest op 21 mei 2019. De minister wees ook nog op de mogelijkheid van duaal leren.

Vragensteller Daniëls pleitte voor heel concrete samenwerking, zonder extra structuren. En over die concordantietabellen, waarover het al eens eerder ging maar dan in de sfeer van leerplannen… en nu wil ik de lezer niet zijn precieze woorden onthouden: “Ik zie hier iemand goed noteren. Die zijn waarschijnlijk al volop bezig om de eindtermen letterlijk in de leerplannen te zetten, zonder nog concordantietabellen op te nemen, waarvoor dank aan iedereen hier aanwezig.” Er verscheen een glimlach op diverse gezichten. Je vraagt je misschien af hoe ik dat allemaal weet…tja…

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de samenwerking tussen het tweedekansonderwijs (tko) en de Examencommissie van Koen Daniëls” aan minister Ben Weyts.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2013-02-2020%20%E2%80%93%20Samenwerking%20tweedekansonderwijs%20en%20Vlaamse%20Examencommissie) (Wilfried Van Rompaey).