Commissie Onderwijs 11-12-2018 – Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

13 december 2018

Drie vragenstellers over een aanslepend probleem (o.a. vooral de erg lange reistijden voor leerlingen buitengewoon onderwijs): onderwijscommissarissen Caroline Gennez, Jo De Ro en Ingeborg De Meulemeester. Er werd daarvoor met name geput uit het recente jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat. Het verhaal van de twee lopende proefprojecten, met de gewijzigde aanpak en principes, kwam daarbij ook niet voor het eerst aan bod. Hoe zat het daarmee intussen?

Na een herhaling van de algemene filosofie van de pilootprojecten lichtte minister gedetailleerd elk pilootproject toe. Het werk was nog volop bezig en ook niet eenvoudig. In 2017 was een expertenpanel aangesteld om het pilootproject te evalueren. Het evaluatieonderzoek zal gebeuren door Mobilab van de Thomas More-Hogeschool voor het kwalitatieve luik en door de Universiteit Hasselt voor het kwantitatieve luik. Minister Crevits suggereerde (voorzichtig) dat het niet slecht zou zijn om de mensen die in de pilootprojecten werken, te laten getuigen in de Onderwijscommissie over de vooruitgang die intussen geboekt was. Het evaluatierapport van het expertenpanel zou iets voor maart of april 2019 zijn.

De verlenging en de uitbreiding (naar vervoersregio’s Gent of Antwerpen) van het pilootproject werd door de Vlaamse regering op 30 november 2018 principieel goedgekeurd. Na de klassieke adviezen zou dat via een zogenaamd bekrachtigingsdecreet in het Vlaams Parlement komen. De leerpraktijk via de pilootprojecten, die ook inspiratie leveren voor andere scholen, was op een positieve manier volop aan de gang.

Er werd nog erg uitgebreid gereageerd door de drie vragenstellers, door interveniënt Jos De Meyer en door de minister, met hier en daar ook nog bijkomende vragen, concrete voorbeelden, veel appreciatie voor de chauffeurs en busbegeleiders en het verband met het beleid van minister Weyts (de zgn. basisbereikbaarheid), maar in feite kwam het allemaal ongeveer op hetzelfde neer: er wordt goed werk geleverd via de pilootprojecten, maar het is nog niet af want de reistijdkwestie is een complex probleem, waarbij ook aan alternatieve vervoersmodi gedacht moet worden naast het collectieve leerlingenvervoer via De Lijn. Finaal kwam er nog een pittig (anderen zullen het ‘delicaat’ noemen…) element van vragensteller De Ro over de houding van de vakbonden m.b.t. de inzet van leraren in de voor- en naschoolse opvang, waarop de minister reageerde met “U weet dat er geen zwarte lijst bestaat van dingen die men niet mag doen.”  

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het leerlingenvervoer van Caroline Gennez, over het jaarverslag 2017-2018 van het Kinderrechtencommissariaat, meer bepaald wat het leerlingenvervoer betreft van Jo De Ro en over het criterium reistijd bij het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs van Ingeborg De Meulemeester” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2011-12-2018%20%E2%80%93%20Leerlingenvervoer%20buitengewoon%20onderwijs) (Wilfried Van Rompaey).