Commissie Onderwijs 11-12-2018 – InnoVET-bevraging en transitiefonds onderwijs

13 december 2018

Eén vragensteller, twee vragen om uitleg. Onderwijscommissaris Elisabeth Meuleman verwees enerzijds naar de presentatie van het InnoVET-onderzoek in de Vlor-commissie (Vlaamse Onderwijsraad) Onderwijs-Arbeidsmarkt op 26 september 2018. Anderzijds naar het voorstel van Agoria tot oprichting van een transitiefonds (200 miljoen euro in cofinanciering van overheid en bedrijfswereld). Wat dacht minister Crevits van een en ander, wat waren haar plannen, spoorde het InnoVET-onderzoek met het Agoria-voorstel en welke mogelijkheden zag zij in dat laatste?

Minister Crevits schetste omstandig de volledige context van het onderzoek, de resultaten ervan en de opvolging die zij er al aan gegeven had. De sleutelwoorden waren “innovatief didactisch materiaal”, “STEM”, “samenwerking onderwijs-arbeidsmarkt” tegen de achtergrond van Visie 2050 van de Vlaamse regering met ook als doel de aantrekkelijkheid van technische opleidingen voor jongeren en hun ouders te verbeteren. Op vraag van Agoria had de minister het overleg met de koepels en het GO! gefaciliteerd. Agoria ging nu voort aan de slag om het draagvlak te verbreden naar diverse andere actoren (Onderwijs en Werk), wat zou moeten resulteren in een zogenaamd pact voor onderwijsinnovatie. De minister was duidelijk positief over de Agoria-ideeën, maar er was nog veel werk te doen. Ze maakte alvast 165.000 euro vrij voor InnoVET-projecten met de RTC’s die onmiddellijk konden opstarten.

In haar repliek wees vragensteller Meuleman o.a. op het klassieke tijdprobleem voor leraren bij nascholing, maar ze vond ook incentives nodig om bedrijven aan te sporen tot investeren.

Interveniënt Jos De Meyer had het over duaal leren en pleitte voor wederzijds begrip tussen de bedrijfs- en de onderwijswereld. Interveniënt Koen Daniëls herinnerde aan de bedrijfsstageproblemen voor leraren in het verleden, wees op het belang van zijinstromers in het onderwijs en wist dat ook VOKA wel bereid was om mee actief te zijn in dit verhaal. Interveniënt Franc Bogovic vond het belangrijk dat ook onderwijskoepels deze initiatieven mee ondersteunden en uit zijn vragen bleek dat er volgens hem blijvend moest worden ingezet op de ontwikkeling van digitale skills. Eigenlijk dus best allemaal zaken waarover weinig tot geen politieke discussie bestond. Dat mocht ook al eens…

Minister Crevits voegde nog toe dat er deze legislatuur toch al een stuk meer openheid tussen bedrijven en onderwijs tot stand gekomen was. Ze vergat daarbij uiteraard duaal leren niet te vermelden en sloot zich eigenlijk helemaal aan bij de vragensteller en interveniënten.

In haar slotwoord benadrukte vragensteller Meuleman dan nog de aandacht van Agoria voor zogenaamde zachte vaardigheden: teamwerk, creativiteit, zelflerend vermogen en ook gelijke kansen. Terecht!

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de resultaten van de InnoVET-bevraging van Elisabeth Meuleman en over het voorstel tot oprichting van een transitiefonds onderwijs van Elisabeth Meuleman” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2011-12-2018%20%E2%80%93%20InnoVET-bevraging%20en%20transitiefonds%20onderwijs) (Wilfried Van Rompaey).