Commissie Onderwijs 09-01-2020 – Verhoging van onderwijsbelastingseenheden

14 januari 2020

Een vraag om uitleg over een moeilijk thema van de hogescholen, dat ook al een hele tijd meegaat: de kwestie van de zgn. onderwijsbelastingseenheden en de financiële perikelen daarrond. Loes Vandromme was nogmaals de vragensteller van dienst. De zaak stond ook in het Regeerakkoord en uiteraard ook in de beleidsnota Onderwijs. De Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) had er overigens in het verleden heel interessante berekeningen over gemaakt. Recent werden bij de begroting de eerste voorzichtige cijfers genoemd. Hoe en wanneer ging minister Weyts dit thema, en bij uitbreiding de financiering van de hogescholenopleidingen in het algemeen, voort aanpakken?

Minister Weyts herhaalde de vermelde financiële cijfers, maar er zouden, niet onverwacht, ook keuzes gemaakt moeten worden bij de besteding van die middelen. En op dat stuk verwachtte hij een concreet voorstel van de VLHORA.

Vragensteller Vandromme vond dat bij die keuzes alvast gefocust zou worden op de STEM-opleidingen. Interveniënt Koen Daniëls herhaalde een en ander en verwees ook naar een aantal opleidingen in de handels- en de economische richting. Er moest nu inderdaad wel iets gebeuren. Interveniënt Hannelore Goeman wilde dan weer niet te exclusief focussen op de STEM-opleidingen, maar haar andere punt was nog veel interessanter: overwoog de minister om, naar het voorbeeld van het leerplichtonderwijs, ook voor het hoger onderwijs eens na te denken over open-endfinanciering? Haar partijgenoot Luc Vandenbossche had net die, als toenmalig onderwijsminister lang geleden, afgeschaft, maar dat ter zijde.

Minister Weyts wees heel terecht op het feit dat dit financiële verhaal ook vooral een heikele zaak was tussen hogescholen. Vragensteller Vandrommes repliek op Goemans interventie vond ik enigszins sibillijns (wellicht bedoelde ze vooral de STEM-kwestie en niet diens fundamentelere financieringskwestie), maar ze was alleszins blij dat er nu enig schot in de zaak kwam. Dat was wél duidelijk.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de geplande analyse van de onderwijsbelastingseenheden en de gefaseerde verhoging ervan van Loes Vandromme” aan minister Ben Weyts.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2009-01-2020%20%E2%80%93%20Verhoging%20van%20onderwijsbelastingseenheden) (Wilfried Van Rompaey)

.