Commissie Onderwijs 07-06-2018 – Behoud van wijkschooltjes

13 juni 2018

Onderwijscommissaris Jos De Meyer nam het op voor zgn. wijkschooltjes via een hele reeks vragen: “Minister, wat is uw visie op kleinere vestigingen en wijkschooltjes? Welke beleidsmaatregelen zijn zinvol om desgevallend bepaalde kleine vestigingen en wijkschooltjes vitaal te houden en te garanderen dat ze hun functie kunnen behouden? Is het niet zinvol om een toekomstgerichte en geactualiseerde definitie te geven van ‘school’ en ‘vestigingsplaats’? Wat zijn hiervan de consequenties? Hoe en met welke middelen kunnen schoolbesturen desgevallend de vitaliteit van hun kleine vestigingen en wijkschooltjes bevorderen? Welke verantwoordelijkheid hebben schoolbesturen enerzijds en de minister anderzijds in deze aangelegenheid?”

Minister Crevits was ook pro en toonde aan dat de huidige regelgeving in dezen heel wat mogelijkheden bood (cf. vereist aantal leerlingen voor (blijvende) subsidieerbaarheid/financierbaarheid, omkaderingsnormen en afstand tussen vestigingsplaatsen; dat laatste gaf overigens aanleiding tot een boeiende, “Maria-Theresiaanse” uitweiding door de minister). Naast die regelgeving wees de minister op de autonomie van de schoolbesturen, incl. verplicht intern overleg, bij de verdere uitvoering. Ten slotte plaatste de minister dit thema in de context van de lopende gesprekken met het oog op een actieplan basisonderwijs (cf. minimale en optimale schoolgrootte), waarin vragensteller De Meyer zich bijzonder geïnteresseerd toonde.

Interveniënt Kris Van Dijck vroeg aandacht voor de pedagogische kwaliteit, maar het viel me op hoe hij tot driemaal toe benadrukte dat hij niet gezegd had dat er daarmee een probleem was in (zeer) kleine scholen, wat minister Crevits blijkbaar ook opgemerkt had.

Vragensteller De Meyer was het eens met zijn collega Van Dijck en besloot met een kritische noot richting-Vlaams Bouwmeester, die recent iets te exclusief naar De Meyers smaak gepleit had pro steden en grote gemeenten.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het behoud van wijkschooltjes van Jos De Meyer” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2007-06-2018%20%E2%80%93%20Behoud%20van%20wijkschooltjes) (Wilfried Van Rompaey).