Commissie Onderwijs 05-10-2017 – Hoge aantal pestdossiers in West-Vlaanderen

11 oktober 2017

De Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) krijgen in West-Vlaanderen meer pestdossiers te verwerken dan in andere provincies, zo begon onderwijscommissaris Steve Vandenberghe. Hij schetste de campagne ‘Oe ist?’ van de provincie West-Vlaanderen en de invloed daarop van de overheveling van de bevoegdheden inzake persoonsgebonden materies naar Vlaanderen. Wat deed minister Crevits al en wat ging ze (c.q. minister Vandeurzen) nog doen?

Minister Crevits relativeerde de verschillen in de cijfers en overliep drie elementen: goedkeuring van de mededeling Integriteit (Vlaamse regering, 29 januari 2015), een extra detachering voor de Conflixers van de Vlaamse Scholierenkoepel en het voorontwerp van decreet Leerlingenbegeleiding (met bijkomende middelen voor de CLB’s vanaf 2018-2019).

In zijn repliek verwees vragensteller Vandenberghe naar het feit dat West-Vlaanderen ook het hoogste zelfmoordcijfer kende. Interveniënt Ann Brusseel legde een mogelijk verband met een zekere prestatiecultuur en prestatiedruk, alsook met cyberpesten enerzijds en seksuele geaardheid anderzijds. Interveniënt Kathleen Krekels uitte haar bezorgdheid over de kostprijs van allerlei programma’s inzake pesten. Ze benadrukte het belang van het kweken van een cultuur van spreken en communicatie, zoals ze op haar school deed via een klasdagboek.

De minister reageerde nog vooral wat het voorontwerp van decreet Leerlingenbegeleiding, de zelfmoordcijfers en de al of niet door de overheid ondersteunde begeleidingsprogramma’s betrof. Vragensteller Vandenberghe sloot af met zijn wens dat minister Crevits er bij haar collega Vandeurzen op zou aandringen om de ‘Oe ist?’-campagne over te nemen en eventueel zelfs uit te breiden naar de andere provincies.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de aanpak van het hoge aantal pestdossiers in West-Vlaanderen van Steve Vandenberghe” aan minister Hilde Crevits. 

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2005-10-2017%20%E2%80%93%20Hoge%20aantal%20pestdossiers%20in%20West-Vlaanderen) (Wilfried Van Rompaey).