Commissie Onderwijs 04-10-2018 – Zittenblijven in secundair onderwijs

10 oktober 2018

Onderwijscommissaris Kathleen Krekels had vragen bij en was ongerust over de beslissing van de Vlaamse regering, d.d. 1 juni 2018, die onder andere ging over een aanpassing van de attestering in het secundair onderwijs en de rol daarin van de al bestaande, zgn. flexibele leerwegen. Vragensteller Krekels hield daarbij impliciet de problemen rond flexibilisering in het hoger onderwijs in het achterhoofd en verwees er ook kort expliciet naar. Hoe zat dat met dat zgn. “meenemen van vakken naar een volgend leerjaar” en hoe zou de schoolcarrière van leerlingen duidelijk, overzichtelijk en behapbaar blijven, zowel voor de leerlingen zelf als voor de leraren die hen begeleiden?

Minister Crevits antwoordde dat de attesteringsmaatregel paste in de uitvoering van het masterplan modernisering secundair onderwijs (ook aandacht voor andere maatregelen dan zittenblijven, dat overigens nog wel blijft bestaan) en  niets te maken had met de geplande evaluatie van het decreet betreffende de rechtspositie van leerlingen in het basis- en secundair onderwijs en participatie op school.

In de toekomst zou zittenblijven, na het behalen van een B-attest, nog alleen kunnen mits een akkoord van de klassenraad. Die zou ook moeten beoordelen of een flexibele leerweg (een mogelijkheid in de regelgeving, geen verplichting) voor een bepaalde leerling een oplossing kon zijn. De minister had vertrouwen in de autonomie van scholen die beslisten tot zulke flexibele leerwegen.

Vragensteller Krekels was daar heel wat minder gerust in en vreesde dat zo’n mogelijkheid in de regelgeving tot heel wat discussies en onoverzichtelijkheid zou leiden in de praktijk.

Minister Crevits relativeerde een en ander: flexibele leerwegen bestonden vandaag ook al, het zou al bij al over een beperkt aantal situaties gaan en de zaken stonden uitgelegd in Omzendbrief 64.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over maatregelen met betrekking tot zittenblijven in het secundair onderwijs van Kathleen Krekels aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2004-10-2018%20%E2%80%93%20Zittenblijven%20in%20secundair%20onderwijs) (Wilfried Van Rompaey).