Commissie Onderwijs 03-05-2018 – Antipestbeleid

09 mei 2018

Naar haar recente soortgelijke vraag i.v.m. leraren richtte onderwijscommissaris Vera Celis zich nu opnieuw naar de leerlingen en het pestprobleem. Haar concrete uitgangspunt daarbij was de zgn. STIP IT-actie van Ketnet in februari. Er gebeurden al vele goede dingen, maar nog niet in alle scholen, zo wist vragensteller Celis. Ze verwees naar een concrete schrijnende casus en naar het werk van pestexpert Gie Deboutte, die al eerder opriep tot een wettelijk en expliciet verwachtingskader dat ook in de lerarenopleiding aan bod zou komen. In de vragen ging het over de rol van de onderwijsinspectie, een wettelijk kader en een verplicht antipestbeleid, en over mogelijke maatregelen in de lerarenopleidingen.

Minister Crevits wees op de introductie van de Inspectie 2.0, waardoor tijdens een doorlichting aandacht zou worden besteed aan het welzijn van leerlingen. Overigens had de huidige onderwijsinspectie in zijn Onderwijsspiegel 2016 al gerapporteerd van een in dezen relevant thematisch onderzoek en er was ook een uitgebreid onderzoek over leerlingenbegeleiding uitgevoerd (cf. gedachtewisselingen in de commissievergaderingen toen). Daarnaast was er nog het nieuwe decreet Leerlingenbegeleiding (inclusief de kwestie van de nieuwe erkenningsvoorwaarde vanaf 1 september 2018), dat de minister catalogeerde als dat gevraagde wettelijke kader. Heel terecht, denk ik: er is overheidsregelgeving genoeg, het is nu zaak om daarvan een echte cultuur te maken op de werkvloer, zoals de minister bedoelde, en dit echt allemaal bewust en systematisch te doen, maar dat is veel moeilijker…ondanks ook de nog andere relevante elementen: eindtermen, ondersteuning van pedagogische begeleidingsdiensten en CLB’s, functioneel geheel ‘de leraar als opvoeder’ in de basiscompetenties voor de lerarenopleidingen en de zgn. Conflixers.

Vragensteller Celis er- en herkende al de positieve elementen, maar er bleef toch ook die “maar”. 

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over een verplicht antipestbeleid in elke school van Vera Celis” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2003-05-2018%20%E2%80%93%20Antipestbeleid) .