Commissie Onderwijs 02-07-2020 – Gevalideerde, gestandaardiseerde en genormeerde proeven

07 juli 2020

De derde vraag van de vergadering dan: over een belangrijk thema, waarover het ook al ging in de gedachtewisseling met de Onderwijsinspectie diezelfde ochtend (cf. ook trouwens de vraag om uitleg over SONO op 25 juni 2020). Daarover kun je ook uitgebreid lezen elders op deze pagina’s. Vragensteller Loes Vandromme vertrok voor haar vraag vanuit de passage in kwestie uit het Regeerakkoord en de beleidsnota van de minister en dat is altijd verstandig. Ze herinnerde ook aan de gevalideerde toetsen van de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) en van Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Onderwijscommissie van 20 februari 2020). Vragensteller Vandromme vroeg naar de ontwikkelingen van dit punt uit het Regeerakkoord, want ze had vernomen dat inderdaad een en ander in beweging aan het komen was.

Minister Weyts stelde de huidige vertreksituatie voor dit onderwerp nog eens duidelijk, ook in contrast met het buitenland. Ik meende even professor Wouter Duyck (voor abonnees) te horen spreken, zoals naderhand ook, toen Koen Daniëls tussenkwam, maar dat terzijde. Het concrete voorstel van de minister voor agendering op de Vlaamse regering lag nu bij de Inspectie van Financiën. Hij beschreef de geplande werkwijze: terwijl het ene universitaire steunpunt (SONO) zou sneuvelen en vervangen worden door een meer flexibele aanpak, zou voor de gecentraliseerde (Vlaanderenbrede, netonafhankelijke) toetsen (nwvr: de gebruikte terminologie durft nogal eens voor verwarring zorgen: het ware beter om hier van “gestandaardiseerde toetsen” te spreken en ze duidelijk te onderscheiden van “centrale toetsen”) wél met een universitair steunpunt gewerkt worden, incl. betrokkenheid van de onderwijsverstrekkers. Het ging dan ook om een titanenwerk, lijkt mij. Op 11 juni 2020 waren de onderwijsverstrekkers overigens al ingelicht over de werkwijze. Uit IDP en OVSG-toetsen viel ook wel wat te leren, maar de minister zou die niet als uitgangspunt gebruiken. Hij beargumenteerde dat met diverse doelen die hij voor ogen had met zulke nieuwe toetsen. Ik ga hier mijn eerdere scepsis over het “meten van leerwinst” niet meer herhalen, maar blijf benieuwd naar hoe dat precies geregeld gaat worden. Uit zijn omstandige toelichting van die doelen meende ik te verstaan dat hij toetsen op het oog had volgens het PISA-format, maar dan toegepast op bepaalde Vlaamse eindtermen. Zoiets. Maar het ging zelfs nog verder ook: precies om vanuit het concrete onderwijsaanbod bepaalde resultaten op de toetsen te proberen te verklaren.

Vooraf was er wel nog een haalbaarheidsstudie nodig over diverse aspecten van “het hoe?” van de gewenste toetsen. De resultaten van die studie zouden al klaar zijn begin 2021. De betrokkenheid van de onderwijsverstrekkers daarbij was ook gepland.

Vragensteller Vandromme was blij met de betrokkenheid van de onderwijsverstrekkers en herinnerde en passant aan de engagementsverklaring die de minister samen met de onderwijsverstrekkers ondertekend had december 2019. Betrokkenheid van de Onderwijsinspectie ware ook aangewezen. Hoe zou het gebrek aan datageletterdheid in de scholen verhoogd kunnen worden, vroeg Vandromme nog.

Wat de gestandaardiseerde toetsen betrof, waren de geesten gerijpt, dixit interveniënt Koen Daniëls. Dat kon wel zijn, dacht ik, maar de prijzen worden pas aan de meet uitgedeeld. Daarop weidde Daniëls uit over zgn. datagebaseerde kwaliteitszorg, met als kernwoord ‘objectiviteit’, maar ook ‘gelijke kansen’. Over de bestaande IDP en OVSG-toetsen herhaalde hij zijn ‘oude’ vraag naar de beschikbaarstelling van de data m.b.t. die toetsen.

Minister Weyts was het eens met het belang van de datageletterdheid en schetste nog de fasering en timing van de hele onderneming. Vragensteller Vandromme sloot het gesprek af met ook belangrijke overwegingen over evaluatie van de ervaringen en over voldoende tijd en ruimte. Ook erg verstandig.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over gevalideerde, gestandaardiseerde en genormeerde proeven van Loes Vandromme” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2002-07-2020%20%E2%80%93%20Gevalideerde%2C%20gestandaardiseerde%20en%20genormeerde%20proeven) (Wilfried Van Rompaey).