Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting

30 september 2015

In het schooljaar 2015-2016 werd een ruime informatieronde georganiseerd met betrekking tot het project van de Bestuurlijke Optimalisering en Schaalvergroting. Ondertussen hebben we niet stilgezeten. Even een korte stand van zaken. Wat mogen jullie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen verwachten?

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft op dit ogenblik geen zicht op de timing van het verschijnen van de conceptnota van minister Crevits rond bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting. Dit weerhoudt ons echter niet om proactief na te denken over de decretale randvoorwaarden om van de hele operatie een succes te maken. Alle diensten binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen hebben in functie van de thema’s die zij behartigen een opsomming gemaakt. Welke incentives kunnen het project ondersteunen? Welke decretale bepalingen worden best aangepast? De inbreng van de diensten zal binnenkort worden gebundeld in een overkoepelende nota, in overleg met de collega's in de regio's.

Momenteel wordt binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen ook werk gemaakt van een actieplan bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting. Dit gebeurt in nauw overleg tussen de Vlaanderenbrede inzet vanuit de Guimardstraat en de personen die regionaal instaan voor de opvolging en begeleiding. Een aantal elementen van dit actieplan wordt de volgende maanden verder uitgewerkt. Dat traject wordt ook voorgelegd aan de raad van bestuur van vzw VSKO. We stellen ten andere vast dat op het terrein al heel wat goede initiatieven ontwikkeld werden.

Zonder diep in te gaan op alle thema's citeren we:

  • Een code van goed bestuur waartoe alle schoolbesturen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen zich engageren. De code zal bestaan uit een beperkt aantal principes die we allemaal evident vinden. Vervolgens moet in elk bestuur een operationele vertaalslag gemaakt worden van die principes waarbij rekening gehouden wordt met de eigen situatie. Ook hier kunnen bestaande goede praktijken inspirerend werken.
  • Een stappenplan schaalvergroting. Uiteraard bestaat er geen ideaaltypische weg, maar er zijn toch een aantal essentiële stappen en bekommernissen die we niet uit het oog mogen verliezen. We trachten in eerste instantie wat bestaat te inventariseren en te bekijken wat besturen kunnen hebben aan de grootste gemene deler of het kleinste gemeen veelvoud.
  • De taakverdeling bestuur – gelegeerd bestuurder – directeur
  • Modellen van samenwerkingsovereenkomsten die de basis vormen van geformaliseerde samenwerking tussen schaalvergrote schoolbesturen van het katholiek onderwijs en katholieke scholen buitengewoon onderwijs die vandaag binnen intersectorale vzw’s met Welzijn functioneren of schoolbesturen van scholen uit andere onderwijsnetten of van instellingen uit andere sectoren …
  • Een bruikbaar overzicht met goede praktijkvoorbeelden, uiteraard afgetoetst aan de principes en uitgangspunten zoals geformuleerd in de visietekst van 8 januari 2015.
  • Een instrument voor monitoring dat op bepaalde tijdstippen zowel kwantitatief als kwalitatief een maat oplevert voor de stand van zaken met betrekking tot het realiseren van de doelen van de bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting.

We hebben de ambitie om een aantal van die instrumenten in het voorjaar van 2016 ter beschikking te stellen.

In tussentijd zijn vragen uiteraard steeds welkom bij Isabelle Dobbelaere van de Dienst Bestuur & organisatie. Expertisecellen worden nu al gevormd rond specifieke thema’s. Jouw vragen zullen die expertisecellen mee voeden bij het ontwikkelen van bruikbare teksten en instrumenten.