Berekening Reprobelbijdrage voor het volwassenenonderwijs

13 maart 2019

Reprobel int de vergoeding voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken, databanken en prestaties ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek. De inning van de vergoeding steunt op het koninklijk besluit van 31 juli 2017 dat werd verlengd bij Koninklijk Besluit (KB) van 16 december 2018. Dat KB geldt voor alle onderwijsniveaus.

In artikel 2 van het KB van 31 juli 2017 is per onderwijsniveau het bedrag van de vergoeding opgenomen. Voor het volwassenenonderwijs is het bedrag vastgelegd op 30 cent per cursist tijdens een bepaalde referentieperiode. In het verleden werden er met Reprobel echter nog geen concrete afspraken gemaakt over de wijze waarop het aantal cursisten geteld moest worden en hoe die gegevens werden opgevraagd. Dat had tot gevolg dat verschillende centra de voorbije jaren verschillende telwijzen en perioden hanteerden bij de berekening van het aantal cursisten.

In de toekomst vraagt Reprobel het aantal cursisten rechtstreeks op bij AHOVOKS, zodat één telwijze wordt gebruikt voor alle centra. Er werd met het oog daarop, in samenspraak met AVOHOKS,  een algemene berekeningswijze afgesproken op basis waarvan de gegevens aan Reprobel zullen worden bezorgd.

Referentieperiode

Het KB stelt dat het aantal cursisten gedurende een bepaalde referentieperiode wordt bepaald op basis van het aantal cursisten tijdens het schooljaar dat in het kalenderjaar voor de referentieperiode eindigt. Dat betekent concreet dat voor referentiejaar 2019 de gegevens van het schooljaar 2017-2018 worden opgevraagd.

Telwijze
AVOHOKS bezorgt aan Reprobel een lijst per instelling met het aantal unieke cursisten die aan minimaal één evaluatiemoment deelnamen in die periode. Daarnaast bezorgt AVOHOKS aan Reprobel een lijst met de benamingen van elk van deze instellingen uit 2017-2018 in het huidige landschap, en het bestuur waaronder die instellingen nu vallen. Dat werd voor de eerste keer doorgegeven op donderdag 14 maart 2019.

Dezelfde gegevens worden ook via ‘Mijn Onderwijs’ aan de centra bezorgd (enkel de gegevens van het eigen centrum zijn daarbij zichtbaar). Zo zijn de centra ook rechtstreeks op de hoogte van de gegevens die aan Reprobel bezorgd werden.