Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

02 december 2020

De vervanging van een afwezigheid van minstens 10 werkdagen die start in de 14 kalenderdagen vóór de kerstvakantie wordt volgens de geldende regeling niet bezoldigd of zal pas bezoldigd worden vanaf de eerste dag na de kerstvakantie. Die regel blijft geldig. 

25 november 2020

De overheid lanceerde een interessante communicatiecampagne voor onze leerlingen.

25 november 2020

Scholen met GOK-uren bevinden zich nu in het derde jaar van de GOK-cyclus. In het derde projectjaar controleert de inspectie normaliter de aanwending van de GOK-uren. Dit jaar gaat deze controle niet door.

24 november 2020

Op 13 november 2020 heeft de Vlaamse Regering middelen vrijgemaakt als tegemoetkoming in de kosten voor Corona.

24 november 2020

In het kader van de onderwijsloopbaanbegeleiding (OLB) organiseren heel wat lagere scholen voor hun leerlingen van de derde graad klas- en schoolbezoeken in scholen secundair onderwijs. Deze activiteiten verruimen de horizon van de leerlingen, waardoor ze beter geïnformeerd zijn voor de overstap van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs.

23 november 2020

Reeds heel wat secundaire scholen hebben ingeschreven op de raamovereenkomst schoolboeken secundair onderwijs van DOKO. Op deze wijze zijn ze in orde met de wetgeving overheidsopdrachten en moeten ze niet zelf een aanbesteding organiseren.

19 november 2020

De evaluatieperiode op het einde van het eerste trimester kadert in een optimale onderwijsloopbaanbegeleiding van leerlingen. Ze geeft leerlingen zicht op waar ze staan, leraren en klassenraden op waar ze hun leerlingen kunnen ondersteunen en bijsturen. Dit is dit keer, gezien de lange periode van afstandsonderwijs vorig schooljaar, nog meer het geval. 

18 november 2020

Op het einde van dit schooljaar vinden voor de eerste keer de delibererende klassenraden plaats voor de leerlingen van het tweede leerjaar A en B binnen het gemoderniseerde secundair onderwijs. De delibererende klassenraden vormen het sluitstuk van een traject dat begint te lopen vanaf de eerste schooldag.

Pagina's