Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

01 december 2015

De infootjes van de schoolbegeleiders basisonderwijs in de Regio Oost-Vlaanderen van de maand december zijn terug te vinden onder de naam van iedere begeleider.

26 november 2015

Een kwestie waarover in het verleden ook al regelmatig wat te doen was. Wat is beter: de (kleuter)onderwijzer van de klas zelf lichamelijke opvoeding laten geven in het basisonderwijs of een vakleraar inschakelen? Er worden dan, zoals ook nu weer, bv. twijfels geuit over de kwaliteit van de betrokken lerarenopleidingen op dit stuk.

25 november 2015

Het Eekhoutcentrum in Kortrijk plaatst volgende vormingen in de kijker.

Voor het basisonderwijs:

25 november 2015

Pedic, het pedagogisch didactisch centrum (regio Oost-Vlaanderen) plaatst volgende vormingen in de kijker.

Voor het basisonderwijs:

24 november 2015

Binnen de context van de scholenbouwproblematiek heeft de overheid in samenwerking met twee universiteiten een capaciteitsmonitor voor het leerplichtonderwijs uitgewerkt. Deze capaciteitsmonitor werd op woensdag 18 november ll. voorgesteld.

24 november 2015

In het masterplan Hervorming Secundair Onderwijs, zoals goedgekeurd door de vorige Vlaamse regering, staat dat de toelatingsvoorwaarden tot de A‐ en B‐stroom van de eerste graad strikter zouden geregeld worden zodat “enkel wie geen getuigschrift basisonderwijs behaalt, toegang heeft tot de B‐stroom; leerlingen met een getuigschrift basisonderwijs naar de A‐stroom moeten”.

23 november 2015

In de Nieuwsbrief 16 van vorige week is de interne planningsprocedure Structuurwijzigingen aan de vrije katholieke scholen voor gewoon basisonderwijs ingeleid. Er werd verwezen naar de planningsmededeling en naar het aanvraagformulier, toegevoegd als bijlage 1 van de planningsmededeling.

22 november 2015

Nemen jouw leerlingen ook dit schooljaar deel aan onze interdiocesane proeven (IDP)? Je kunt je vanaf donderdag 26 november inschrijven via onze toetsomgeving.

20 november 2015

Sticordi-maatregelen is inmiddels een goed ingeburgerd begrip in het Vlaamse onderwijs, maar in de Dikke Van Dale is het nog een grote onbekende. Willen we dit behouden of bannen? Of kunnen we het herbenoemen en beter begrijpen in het licht van redelijke aanpassingen?

17 november 2015

Er was diezelfde ochtend in de Commissie Onderwijs al heel wat commotie geweest over dit thema evenals over het thema van de tweede actuele onderwijsvraag, met name na de vroegtijdige communicatie hierover in bepaalde kranten.

Pagina's