Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

12 november 2019

DPCC en Katholiek Onderwijs Vlaanderen verwachten de aanvragen voor de scholengemeenschappen tegen ten laatste 30 november 2019. Zowel scholengemeenschappen die hun samenstelling niet wijzigen, scholengemeenschappen die ze wel wijzigen, als volledige nieuwe scholengemeenschappen dienen een aanvraag in.

12 november 2019

Toegegeven, een belangrijke kwestie en het was al een paar keer aangeraakt in de nog prille nieuwe legislatuur, maar wat de noodzaak c.q. relevantie was om daarover nu alweer een nieuwe vraag om uitleg te stellen, ontging mij eerlijk gezegd. Maar dat terzijde.

12 november 2019

Ook voor dit thema verwees vragensteller Hannelore Goeman enerzijds naar het nieuwe Regeerakkoord en anderzijds naar acties van de vorige Vlaamse regering: een betaalbare, lekkere en gezonde maaltijd voor alle kinderen op elke school en de rol daarbij van lokale besturen.

12 november 2019

Vragensteller Sihame El Kaouakibi verwees naar de passage in het Regeerakkoord over de GOK-middelen en het onderzoek ter zake (over het gewoon basisonderwijs) van het Rekenhof van 2017.

07 november 2019

Op 18 november komt er iets nieuws in Columbus: het dashboard voor studiekeuzebegeleiders. Vanaf dat moment zul je je als leraar, CLB-medewerker of medewerker hoger onderwijs kunnen aanmelden. Dit dashboard maakt het mogelijk dat leerlingen, die dat wensen, feedback van modules via het platform kunnen delen met geregistreerde begeleiders.

07 november 2019

Sinds 2012 kunnen basisscholen zich bij de uitwerking van hun zorgbeleid laten inspireren door een vademecum zorg. Na zeven jaar was er nood aan een actualisering. Vandaag is het onontbeerlijk de focus te verbreden naar een gelijke onderwijskansenbeleid (GOK) gericht op kinderen en jongeren uit kansengroepen.

06 november 2019

Vrij CLB Limburg heeft als doel: de leerling een stap verder helpen. Het CLB wil de kwaliteit van zijn werking verbeteren. Daarom nodigt het jou als onderwijspartner uit om over zijn werking in gesprek te gaan tijdens een focusgroep op woensdag 11 december 2019 van 9 tot 12 uur.

06 november 2019

Pas op 24 april 2019 keurde het Vlaams parlement nieuwe inschrijvingsregels goed. Katholiek Onderwijs Vlaanderen spande zich in om de scholen daarop voor te bereiden. Tot onze verbazing lazen we echter in Schooldirect van vrijdag 25 oktober: “Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts past de inschrijvingsregels voor scholen aan … Daarom worden de nieuwe inschrijvingsregels niet van kracht.”

05 november 2019

Een aantal structuurwijzigingen zoals de oprichting/fusie van scholen, de herstructurering van scholen, structuurwijzigingen aan internaten en de herschikking van het studieaanbod over bestaande vestigingsplaats ressorteren onder de interne planningsronde. Die initiatieven, te realiseren vanaf 2020-2021, vraag je bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en bij de DPCC aan voor 30 november 2019.

05 november 2019

Het Kinderenrechtencommissariaat had op dinsdag 15 oktober, met steun van de Vlaamse Jeugdraad en vzw Cachet, een studiedag georganiseerd over isolatie en fixatie vanuit de ervaringen van jongeren, zo wist Loes Vandromme. Er zou een dringende nood aan een regelgevend kader zijn voor vrijheidsbeperkende maatregelen in de schoolcontext.

Pagina's