Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

04 september 2019

Het pilootproject lerarenplatform dat van start ging op 1 oktober 2018 wordt met 1 schooljaar verlengd. De afsprakennota voor het basisonderwijs (die vrij te gebruiken is - niet verplicht) hebben wij aangepast met de correcte data.

04 september 2019

Een belangrijke actie in het actieplan Samen tegen schooluitval is het verminderen van het aantal aan- en afwezigheidscodes in het leerplichtonderwijs.

Tot nu toe maakten de scholen voor de registratie van de aan- en afwezigheden in Discimus gebruik van 23 verschillende codes. In het nieuwe registratiesysteem zijn er dat nog zeven.

04 september 2019

Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert verschillende nascholingssessies voor startende medewerkers in het domein van personeelsreglementering.

03 september 2019

In de meest gehanteerde softwarepakketten is de elektronische doelenlijst bij de leerplannen van het katholiek basisonderwijs (het toenmalige VVKBaO), de zogenaamde doelenzoeker, geïntegreerd. Vanwege de auteursrechten op die leerplannen betaalden de educatieve uitgeverijen voorheen per effectieve gebruiker voor het gebruik van die elektronische doelenlijst een bepaalde som.

02 september 2019

Vanaf 1 september vind je binnen het ontwikkelveld taalontwikkeling alternatieve leerlijnen voor anderstalige nieuwkomers.

02 september 2019

In de nascholing ‘begrijpend lezen in Zin in leren! Zin in leven!’ trainen we lerarenvaardigheden die nodig zijn om onderwijsarrangementen voor begrijpend lezen uit te werken. Je krijgt geen plenaire theoretische input, maar je gaat onmiddellijk aan de slag met de leerlijn, een kijkwijzer en allerlei tekstmateriaal. Ook je eigen taalmethode kan daarbij inspiratie bieden.

29 augustus 2019

Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert samen met ‘Laat ze leren! Netwerk van katholieke scholen waar leerlingen uitgewezen worden’ een studie- en werkdag van en voor scholen waar leerlingen uitgewezen worden na een lang verblijf in België.

28 augustus 2019

Zoals meegedeeld in onze nieuwsbrief van 27 juni gaat op 1 september 2019 het nieuwe inschrijvingsrecht van start voor inschrijvingen met het oog op schooljaar 2020-2021. Voor alle scholen (basis-, secundair, buitengewoon onderwijs) is het uitgangspunt: (misschien) moeten weigeren = aanmelden.

28 augustus 2019

‘Help, ik heb geen tijd om te observeren en mee te spelen!’, helaas een vaak gehoorde uitdrukking of noodkreet van leraren uit het kleuteronderwijs. Het kan anders. Het leerplan Zin in leren! Zin in leven! daagt leraren uit om via een gericht aanbod, voorzien van een relevante focus, in te spelen op wat kinderen nodig hebben. Daarvoor is observeren en meespelen nodig.

Pagina's