Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

22 mei 2018

We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen.

22 mei 2018

Ook deze vragen waren eigenlijk een voorafname op de gedachtewisseling over de Onderwijsspiegel 2018 met de onderwijsinspectie (en zonder de minister), die een week later gepland stond, maar inderdaad, een gedachtewisseling met instanties of personen x en y is één zaak, een vraag om uitleg aan de bevoegde minister een ander.

22 mei 2018

Van muzische vorming naar lichamelijke opvoeding in het basisonderwijs: onderwijscommissarissen Steve Vandenberghe en Kathleen Krekels hadden er vragen om uitleg over voor de minister. Beiden haalden hun mosterd in de recent al een paar keer vermelde rapporten: het CLB-jaarverslag en de Onderwijsspiegel 2018.

22 mei 2018

Onderwijscommissaris Paul Cordy gooide het over een totaal andere boeg dan de muzische vorming: een delicaat onderwerp overigens, met juridische maar ook menselijke dimensies.

17 mei 2018

De stuurgroep ondersteuningsnetwerken van 2 mei besprak de Conceptnota bijsturingen M-decreet.

17 mei 2018

In juni 2018 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen twee informatierondes in elke regio waar we ingaan op de onderwijsactualiteit, zoals cao XI, bijsturingen bij het M-decreet ... De informatierondes vinden plaats in de periode van 5 tot en met 26 juni 2018, telkens ondersteund door de vijf regio’s. Schrijf je in voor de informatieronde in jouw regio:

16 mei 2018

TOP-Collega, Co-leerkracht zet volop in op sterke partnerschappen en begeleidingscompetenties voor ondersteuners. In het programma staan negen rollen centraal die samenwerking, co(te)aching, zelfzorg, het werken met een ondersteuningsplan en schoolontwikkeling weerspiegelen.

16 mei 2018

Ondersteuners ondersteunen dag in dag uit leerlingen, leraren en ouders. Maar wie ondersteunt hen? Met de nascholing ondersteuning in (het) k(w)a(d)raat willen we ondersteuners versterken om ondersteuning van het hoogste karaat te realiseren.

16 mei 2018

Als gevolg van cao XI moeten de uren waaruit vastbenoemde leden van het onderwijzend personeel een VVP55+/GLBO50+/GLBO55+ nemen, vacant verklaard worden volgens de situatie van 1 mei 2018. Dat met het oog op benoeming op 1 oktober 2018 (niet op 1 juli!).

16 mei 2018

Alle scholen van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs kunnen deelnemen aan het pilootproject lerarenplatform. Een voorwaarde voor deelname is wel dat de scholen deel uitmaken van een samenwerkingsverband. Een belangrijke stap is het melden van het samenwerkingsverband aan AgODi vóór 5 juni 2018.

Pagina's