Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

14 januari 2020

Op donderdag 13 februari 2020 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen een infosessie over duaal leren voor alle scholen en centra voor leren en werken. Duaal leren is pas organiek opgestart vanaf het schooljaar 2019-2020 dus zowel bij scholen die al opgestart zijn als scholen die nog moeten opstarten, leven er nog heel wat vragen.  

08 januari 2020

Zoals we bij de start van LLinkid al aangaven, starten we een resonansgroep om mee na te denken over de verdere ontwikkeling van onze leerplantool.

20 januari 2020

De uitbreiding 0-2,5 staat sinds augustus 2019 online. Als gebruiker (bu)bao willen we jullie beluisteren, jullie bedenkingen en vragen meenemen als we de uitbreiding een laatste keer herwerken. Eind juni 2020 maken we de uitbreiding 0-2,5 definitief.

21 januari 2020

 

Vandaag brengt directeur-generaal Lieven Boeve een bezoek aan de school voor buitengewoon onderwijs ‘centrum Ganspoel’ om er kennis te maken met de specificiteit van onderwijs type 6. Ganspoel 2 in Huldenberg.

16 januari 2020

In de maand maart organiseren we in elke regio een inforonde voor het secundair onderwijs. De actuele thema’s zijn intussen bekend. Er is geen inforonde voor het basisonderwijs.

Meer info en inschrijven:

16 januari 2020

Het was druk voor Onderwijs in deze plenaire vergadering: eerst vier vragenstellers, vervolgens twee en voor dit thema drie vragenstellers. Het bekritiseerde thema ging ook terug op een dossier van de Vlaamse regering van 20 december 2019.

16 januari 2020

De huidige beleidscontracten tussen school en CLB lopen eind dit schooljaar af. Het decreet leerlingenbegeleiding verplicht scholen om vanaf 1 september 2020 samenwerkingsafspraken te maken met een CLB. Nieuw is dat de school daartoe het initiatief neemt.

15 januari 2020

Ten slotte nog een àndere vraag om uitleg over eindtermen. Het ging ook over een beslissing van de Vlaamse regering van 20 december 2019. Op de website met de regeringsbeslissingen was te lezen: “De procedure voor aanvraag tot gelijkwaardigheid van eindtermen, uitbreidingsdoelen Nederlands, ontwikkelingsdoelen en specifieke eindtermen is vastgelegd in de Codex Secundair Onderwijs.

15 januari 2020

Koen Daniëls herinnerde iedereen aan het Decreet einddoelen van vorige legislatuur. Intussen waren er eindtermen voor de 1ste graad van het secundair onderwijs en die moesten de schoolbesturen (al of niet via hun verenigingen) dan gebruiken om daarmee, indien gewenst, eigen leerplannen te maken in het kader van hun eigen pedagogisch project.

15 januari 2020

Loes Vandromme had het Vlor-advies over de inkanteling van het stelsel leren en werken in het systeem duaal leren gelezen, dat nog door de vorige onderwijsminister, Hilde Crevits, gevraagd was.

Pagina's