Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

29 februari 2012

Het VSKO nam kennis van de mededeling van de Vlaamse regering m.b.t. de besparingsmaatregelen n.a.v. de begrotingscontrole, waarbij aan de huidige TBS-regeling voor het onderwijzend personeel een einde wordt gesteld, behalve voor de kleuteronderwijzers, waar het moment van instap met twee jaar wordt uitgesteld.

28 augustus 2011

De laatste jaren groeit het aantal anderstalige – en dan vooral Franstalige – leerlingen in scholen in de randgemeenten rond Brussel exponentieel, zo vingen we op. In die mate zelfs dat Nederlandstalige kinderen geen kans meer zouden hebben om in te schrijven. Ook het aantal aanvullende lestijden Rand en Taal zou niet langer volstaan.

21 januari 2010

Het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO) wil zijn medeleven betuigen met de zwaar getroffen bevolking van Haïti. Als koepelorganisatie willen het VSKO en zijn medewerkers hun bijdrage leveren. Ze doen dit via de zusterorganisatie Caritas International door een storting op rekeningnr.

17 juni 2008

Vandaag ondertekenden de vier onderwijsverstrekkers , in aanwezigheid van minister Vandenbroucke, de ‘Gemeenschappelijke verklaring inzake de integratie van welzijn in het onderwijs en de opleidingen van de Vlaamse Gemeenschap’.

01 juni 2008

Het participatiedecreet heeft niet tot meer participatie geleid. Dat vindt 70 procent van de directeurs en de voorzitters van zowel schoolraad als schoolbestuur van het katholiek gewoon en buitengewoon ba-sis- en secundair onderwijs.

14 februari 2006

Het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO), zijn Verbonden en Diensten ondersteunen de deelnemende katholieke scholen aan de manifestatie ‘Hoop op Papieren’ (HOP) van woensdag 15 februari 2006.

Download het persbericht

Pagina's