Algemeen patrimoniumbeheer

Besturen en eigenaars kunnen bij ons terecht met alle vragen die te maken hebben met eigendom en eigendomsoverdracht, met de analyse van bestaande huisvesting en de ontwikkeling van een visie op lange termijn met betrekking tot de onderwijsinfrastructuur, ook in het kader van bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting (BOS). 

Wij leveren hiermee een bijdrage tot een optimale ontwikkeling van het onderwijspatrimonium in het licht van een onderwijskundige langetermijnvisie en met een correcte inschatting van financiële lasten, evoluerende noden en de bouwfysische toestand van het patrimonium. 
De opmaak van masterplannen kadert in dit verhaal.

Ondersteuning bij concrete bouwprojecten

In het kader van het masterplan of inspelend op acute noden worden concrete bouwprojecten ontwikkeld waarvoor besturen subsidies aanvragen bij AGIOn. Wij staan in voor de begeleiding van die bouwprojecten. We begeleiden het bestuur, de directie en de ontwerper. Wij werken de aanvraag af en dienen ze in bij AGIOn. We volgen de ingediende aanvragen op bij AGIOn en zorgen tijdig voor een terugkoppeling naar het bestuur. Dit alles vanuit onze jarenlange ervaring (voorheen DIKO) Vlaanderenbreed.

Ontwikkeling beleidsvisie

Het blijft onze grote bezorgdheid om te kunnen beschikken over de noodzakelijke middelen voor scholenbouw. Wij laten geen kans onbenut om de beleidsverantwoordelijken te wijzen op de wanverhouding die bestaat tussen de behoeften enerzijds en de middelen die de Vlaamse Gemeenschap ter beschikking stelt anderzijds.

Die wanverhouding houdt ook de noodzaak in om een afweging te maken tussen verschillende noden en afspraken te maken over types van projecten die  kunnen gesubsidieerd worden in afwijking van de chronologie van de wachtlijst.

Ook andere politieke dossiers worden door ons mee voorbereid: energiezuinigheid en duurzaamheid, passiefscholen, DBFM, betaalbaarheid van de infrastructuurinvesteringen op lange termijn, ... In onze beleidsvisie staat het langetermijndenken steeds centraal, zelfs indien dit (soms) in conflict komt met het individueel gewin op korte termijn. Het algemeen belang zal steeds primeren. De Klankbordgroep van Bestuur & organisatie (voorheen het beheercomité van DIKO), voorgezeten door de heer Freddy Sarens, speelt in onze beleidsontwikkeling een belangrijke rol als toetssteen, denktank en feedback naar het beleid.

Vertegenwoordiging en belangenbehartiging

Wij komen op voor de belangen van de besturen op alle terreinen die verbonden zijn met de ‘scholenbouw’. Dit uit zich overal waar wij optreden als vertegenwoordiger van besturen van het katholiek onderwijs: voor het vrij gesubsidieerd onderwijs in de raad van bestuur van AGIOn en in het periodiek overleg met de verschillende AGIOn-afdelingen. We zetelen in de Commissie van Deskundigen die de oppervlakte- en financiële normen ontwikkelt en advies geeft met betrekking tot afwijkingen ten opzichte van die normen. 

In die organen verdedigen wij de individuele dossiers van besturen. Maar meer nog trachten we oog te hebben voor de ‘lange-termijnbeslissingen’ die van belang kunnen zijn voor de verdere evolutie van de scholenbouw. Onze dienst denkt mee in de ontwikkeling van nieuwe procedures en jurisprudentie en doet voorstellen die leiden tot een vlotter verloop van procedures en meer rechtszekerheid voor de besturen.

De solidariteit tussen de besturen is hierbij van essentieel belang. De besturen die beroep doen op ons kunnen rekenen op een brede dienstverlening. Tegelijk ondersteunen zij ons en de andere besturen in onze opdracht om op te komen voor de belangen van het katholiek onderwijs in Vlaanderen en Brussel.

Kennisverzameling en opleiding

Vanuit onze ervaring met patrimoniumbeleid in het katholiek onderwijs in Vlaanderen beschikken we over een schat aan informatie die voor alle besturen van nut kan zijn. 
Voor specifieke problematieken op het terrein pleiten we voor een gepaste oplossing en aandacht bij besturen en directies. Zo was er reeds een Vlaanderenbrede opleiding rond materieel beheer en masterplannen. 
Daarnaast bieden we ook op kleinere schaal en vaak inspelend op specifieke vragen van begeleidingsdiensten, scholengemeenschappen of besturen, opleidingen op maat aan. De voorgaande jaren verzorgden we op die manier al mini-opleidingen met betrekking tot de wetgeving overheidsopdrachten, problemen met aannemers op de werf, masterplanning, subsidiëring van schoolgebouwen, beschermde schoolgebouwen, DBFM, ...

Aanspreekpunten "infrastructuur"

Attest voor het verkrijgen van 6% btw. Instellingen kunnen dit attest afleveren aan aannemers en uitvoerders van werken die voor de verlaagde btw in aanmerking komen.