Gelijke onderwijskansen heeft als doelstelling een geïntegreerd beleid dat:

  • alle leerlingen optimale kansen biedt om te leren en zich te ontwikkelen en
  • uitsluiting, sociale scheiding en discriminatie tegengaat en daarom specifiek aandacht heeft voor leerlingen uit kansarme milieus.

Het vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs wil het schoolteam ondersteunen bij het ontwikkelen van een visie op een GOK- en zorgbeleid. Het heeft ook de ambitie een toetssteen te zijn voor het schoolbeleid en de dagdagelijkse praktijk.

Zorg is een breed begrip dat ruimer gaat dan de aanpak van problemen en preventief werken. Het gaat om het geheel van initiatieven die door alle schoolbetrokkenen worden genomen om optimale ontwikkelingskansen te creëren voor alle leerlingen. Zorg op school heeft steeds betrekking op de domeinen leren en studeren, onderwijsloopbaan, welbevinden (psychisch en sociaal functioneren) en gezondheid.

Contacteer

Documentatie