22 januari 2016

Het belangrijkste in het antwoord van minister Crevits was hier de bevestiging van de timing die zij gaf tijdens de bespreking van de conceptnota deeltijds kunstonderwijs in de commissievergadering van 29 oktober 2015. Het blijft de bedoeling het niveaudecreet en de uitvoeringsbesluiten op 1 september 2018 in werking te laten treden.

21 januari 2016

In de context van de vluchtelingenopvang had de Vlaamse Regering al eerder voor de begroting-2016 ruim 1 miljoen euro extra vrijgemaakt en er is nu een procedure uitgewerkt waarbij scholen een aanvraag kunnen indienen bij de onderwijsadministratie om een mobiele unit te plaatsen. (Cf.

20 januari 2016

Ook gezinnen met kinderen en onbegeleide minderjarigen komen terecht in de noodopvang voor asielzoekers en vluchtelingen. Schoolbesturen en scholen leveren belangrijke inspanningen om die kinderen en jongeren onderwijs aan te bieden. Soms ontbreekt nochtans de ruimte om die extra leerlingen op te vangen in de bestaande gebouwen.

19 januari 2016

Het Postuniversitair Centrum van KU Leuven-Kulak Kortrijk organiseert op donderdag 28 januari 2016 een studienamiddag voor vzw's 'Hoe je raad van bestuur professionaliseren? - Corporate governance in een vzw'.

18 januari 2016

In het gesprek werd duidelijk dat deze vraag een gevoelige snaar raakte tussen partners van de meerderheid. Aan het eind heeft vraagsteller Jos De Meyer echter zijn positie in dezen heel duidelijk verwoord. Wat de vraag des te interessanter maakte, was dat het financiële thema ook verder verruimd werd.

18 januari 2016

Minister Crevits heeft deze zittingsperiode tot nog toe slechts 3 interpellaties gekregen. Dit is de vierde. Bij mijn weten heeft de interpellant wel geen motie ingediend, zoals mogelijk is bij een interpellatie i.t.t. een vraag om uitleg.

13 januari 2016

Bij het nadenken over een geoptimaliseerde werking van het bestuur is het belangrijk oog te hebben voor diverse principes van goed bestuur, soms ook verwoord als deugdelijk bestuur.

13 januari 2016

Op donderdag 4 februari organiseren de vormingsmedewerkers voor besturen in de parochiezaal van Oostduinkerke, Vrijheidsstraat 7, van 14.30 tot 16.30 of van 18 tot 20 uur het eerste onderwijscafé voor bestuurders - en eventueel hun directies - onder de titel ‘Diversiteit omarmen is mensen kansen geven'.

12 januari 2016

Ongeveer een jaar geleden werd de Vlaamse wetgeving om pesticiden te gebruiken strenger. Ook de federale wetgeving is aangepast, zo is bijvoorbeeld de fytolicentie nu verplicht. De brochure 'Pesticidenvrij ontwerpen' bundelt tips om op een efficiënte manier uw terreinen pesticidenvrij te beheren.

12 januari 2016

De vraag ging eigenlijk over het financiële probleem van een concrete overlegstructuur tussen 3 Nederlandstalige secundaire scholen in Molenbeek en Anderlecht, met name Brede School BruSec die ingebed is in de vzw D’Broej. Parlementslid Idrissi plaatste bovendien haar vraag in de context van radicalisering.

Pagina's