07 maart 2018

Eind 2017 lanceerde Vlaams minister van Onderwijs Crevits een nieuwe oproep om huursubsidieaanvragen in te dienen bij AGION. Besturen kunnen op die manier subsidies vragen om een gebouw te huren dat voorheen nog geen onderwijsbestemming had, en dat voor een maximale huurtermijn van 18 jaar. Lopende huurprojecten komen niet in aanmerking.

06 maart 2018

In nieuwsbrief 112 van 22 februari vestigden we de aandacht op de geplande aanbodbevraging van de schoolcapaciteit secundair onderwijs.

06 maart 2018

Voor onderwijscommissaris Jos De Meyer zijn vraag stelde, vroeg onderwijscommissaris Elisabeth Meuleman bij ordemotie het woord, en wel naar aanleiding van wat ’s ochtends op de voorpagina van De Standaard had gestaan i.v.m.

05 maart 2018

De e-Procurement helpdesk is verhuisd en heeft een nieuw adres en telefoonnummer. Het oude telefoonnummer is vanaf 20 maart 2018 niet meer in gebruik. Het e-mailadres blijft wel behouden. 

Dit zijn de contactgegevens:

05 maart 2018

Een aantal programmaties en structuurwijzigingen van scholen gewoon en buitengewoon secundair onderwijs moet – mits DPCC-goedkeuring als het initiatief ressorteert onder de interne planningsprocedure – aan AgODi gemeld worden vóór 1 april 2018.

01 maart 2018

Jaarlijks moet elke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk voor 1 april een verslag opstellen met de activiteiten van het voorbije werkjaar. Op 26 februari verscheen in het Belgisch Staatsblad een Koninklijk Besluit dat de verplichting om het jaarverslag op te sturen naar de FOD WASO opheft.

01 maart 2018

Op 25 mei 2018 treedt een nieuwe Europese verordening in werking: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Overheden, bedrijven en alle andere organisaties moeten aan die regelgeving voldoen als ze persoonsgegevens verwerken. Ook onderwijsinstellingen vallen met andere woorden onder de AVG.

01 maart 2018

Ten laatste op 15 maart 2018 moeten schoolbesturen aan de Dienst Overheidsopdrachten van de FOD Kanselarij de totale bedragen doorgeven van de overheidsopdrachten waarvan het bedrag lager is dan de Europese bekendmakingsregels die zijn gegund in 2015, 2016 en 2017. Het doorgeven van deze info is verplicht op basis van artikel 165 van de overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016.

28 februari 2018

EDF Luminus levert tot eind 2021 elektriciteit aan 2633 aansluitingspunten van scholen en aardgas aan 2169 aansluitingspunten van scholen in Vlaanderen en het Brussels Gewest. Het vierjarig contract is goed voor een jaarlijks volume van 116 GWh elektriciteit en 405 GWh aardgas.

Pagina's