18 maart 2019

Op zondag 31 maart vindt de jaarlijkse “World Back-up Day” plaats. Vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen willen wij er aandacht aan besteden door middel van een aantal nieuwe posters.

18 maart 2019

De laatste GDPR-opleidingsmodule van dit schooljaar gaat over het controleproces (auditing) voor informatieveiligheid en privacy en over rapportering zoals het opstellen van eventuele gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (GEB’s).

14 maart 2019

Het is onzeker of en hoe een onderhouds- en energieprestatiecontract zin heeft als alternatieve financieringspiste voor onderwijsgebouwen. Dat willen we leren.

13 maart 2019

Op 28 februari 2019 keurde het federaal parlement de ‘Wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen’ (afgekort WVV) goed. Die wet vervangt het huidige Wetboek van Vennootschappen en de vzw-wet. De bedoeling van de wet is het vennootschaps- en verenigingsrecht te moderniseren.

13 maart 2019

Reprobel int de vergoeding voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken, databanken en prestaties ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek. De inning van de vergoeding steunt op het koninklijk besluit van 31 juli 2017 dat werd verlengd bij Koninklijk Besluit (KB) van 16 december 2018. Dat KB geldt voor alle onderwijsniveaus.

12 maart 2019
Vzw DOKO heeft de openbare aanbesteding voor de aankoop en levering van schoolboeken secundair onderwijs gegund.
 
Na het verstrijken van de wachttermijn (die loopt tot 24 maart 2019) kunnen secundaire scholen inschrijven op de raamovereenkomst met de gekozen leveranciers voor schoolboeken voor het schooljaar 2019-2020.
 
05 maart 2019

Eindelijk is het wetsontwerp e-facturatie klaar, maar op het koninklijk besluit is het nog even wachten. Vanaf 1 april 2019 zijn alle aanbestedende overheden, dus ook schoolbersturen, verplicht om elektronische facturen te aanvaarden en te verwerken.

04 maart 2019

Scholen gewoon basisonderwijs en gewoon en buitengewoon secundair onderwijs moeten een aantal programmaties en structuurwijzigingen – mits DPCC-goedkeuring als het initiatief ressorteert onder de interne planningsprocedure – aanvragen/melden aan AgODi voor 1 april 2019.

04 maart 2019

We herinneren je graag aan de decretale regels over reclame en sponsoring en aan de manier waarop de Commissie Zorgvuldig Bestuur die regels toepast in adviezen. We stellen immers vast dat steeds meer schoolbesturen op de één of andere manier in aanraking komen met reclame en/of sponsoring zonder zich daar altijd goed bewust van te zijn.

27 februari 2019

Wil je een overzicht krijgen van de rechtspraak uit 2018 rond overheidsopdrachten? Dan kun je terecht op onze vorming op 2 mei 2019 in Brussel. Gitte Laenen zal de vorming geven.

Door de onbeschikbaarheid van de lesgever verplaatsten we de sessie naar 2 mei. Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor wie nog wenst aan te sluiten.

Pagina's