• Duaal leren is een combinatie van leren op school en leren op de reële werkplek. De term is relatief nieuw in het Vlaamse onderwijs, maar het concept bestaat al veel langer in het buitenland. Sinds het schooljaar 2016-2017 zijn diverse secundaire scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs en centra voor Leren en Werken gestart met duale opleidingen in het kader van het proefproject ‘Schoolbank op de werkplek’. Vanaf 2019-2020 stopt het proefproject en worden de duale studierichtingen organiek. De programmatie van nieuwe of bijkomende duale opleidingen vanaf 2019-2020 is onderworpen aan de interne en de externe planningsprocedure. Aanvragen worden ingediend bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en bij de DPCC ten laatste 15 oktober 2018; bij het AgODi ten laatste 31 december 2018 (gewoon SO) of 28 februari 2019 (BuSO). Voor bijkomende informatie over de planningsprocedures verwijzen we u graag naar de Planningsmededeling Aanvragen voor programmatie, rationalisatie, herstructurering Schooljaar 2019-2020

  • ICT en mediaopvoeding zijn belangrijk voor hedendaags kwaliteitsvol onderwijs.
  • STEM verwijst naar de internationale afkorting voor Science, Technology, Engineering, Mathematics. 

  • Taalbegeleiding (project voor scholen met 35 % of meer SES-leerlingen of indicatorleerlingen)

  • CLIL staat voor de internationale afkorting van Content and Language Integrated Learning.

  • Zin in leren! Zin in leven! is goedgekeurd door de Vlaamse regering en wordt vanaf 1 september 2018 officieel gebruikt als leerplan voor katholiek basisonderwijs.