Bijzondere pedagogische taken (BPT)

In het secundair onderwijs kan een leraar niet enkel worden belast met contacturen (lesuren), maar ook met “uren die geen lesuren zijn”, d.w.z. opdrachten die eveneens in aanmerking worden genomen als onderdeel van zijn statutaire betrekking, en waarvoor hij dan ook wordt bezoldigd. De bekendste vorm van “uren die geen lesuren zijn”, zijn de Bijzondere Pedagogische taken (BPT). Daarnaast zijn er in het gewoon so ook de uren voor Interne Pedagogische Begeleiding (IPB), klassenraad, klassendirectie, inhaallessen, nascholing en seminaries.

Meer informatie hierover vind je onder de thema’s OmkaderingBekwaamheidsbewijzen en Prestatieregeling

Ook in het basisonderwijs kunnen lestijden of uren worden aangewend voor bijzondere pedagogische taken, om welbepaalde schoolgebonden coördinatieopdrachten toe te kennen aan leden van het onderwijzend personeel of aan kinderverzorgers (of in het buitengewoon basisonderwijs: leden van het paramedisch, medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel). Meer informatie daarover vind je in BaO/2005/09, punt 6  (gewoon basisonderwijs) of BaO/2005/10, punt 7  (buitengewoon basisonderwijs).