Basisaanbod

Type basisaanbod vervangt geleidelijk type 1 en type 8. Kinderen en jongeren kunnen hiernaartoe als ze specifieke onderwijsbehoeften hebben en als er geen redelijke aanpassingen meer mogelijk zijn in het gewoon onderwijs.  

Type basisaanbod

Voor type basisaanbod is geen diagnose vereist. Leerlingen komen er terecht wanneer hun zorgvragen de mogelijkheden van het gewoon onderwijs overstijgen. Het CLB met in het attest buitengewoon onderwijs type basisaanbod erkent dat een gewone school het kind niet door redelijke aanpassingen kan opvangen.

Wie al een attest had voor type 1 en type 8 kan dat behouden tot het einde van het onderwijsniveau waar de leerling is ingeschreven. Nieuwe leerlingen krijgen het attest type basisaanbod. Elke twee jaar wordt dit geëvalueerd. In BuSO OV3 gebeurt de evaluatie na de opleidingsfase.

Omschrijving type basisaanbod in decreet basisaanbod

"type basisaanbod, voor kinderen voor wie de onderwijsbehoeften dermate zijn en voor wie al tijdens het gewoon kleuteronderwijs of tijdens het gewoon lager onderwijs aantoonbaar blijkt dat de aanpassingen, waaronder remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen ofwel disproportioneel, ofwel onvoldoende zijn om de leerling binnen het gemeenschappelijk curriculum te kunnen blijven meenemen in een school voor gewoon onderwijs"

Type basisaanbod: een nieuw concept

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft twee visieteksten ontwikkeld om scholen te helpen richting te geven aan hun werking.

Evaluatie na twee jaar BuBaO

Een inschrijving in het type basisaanbod is maximaal twee schooljaren geldig. Aan het einde van die periode volgt een evaluatie met de bedoeling een afweging te maken of een overstap naar een school voor gewoon onderwijs haalbaar, zinvol en wenselijk is. Eind juni 2017 is het tijdstip waarop de eerste leerlingen daarvoor in aanmerking kunnen komen.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen ontwikkelde in samenwerking met de vrije CLB-koepel vzw een kijkwijzer. Die kijkwijzer is een instrument dat scholen buitengewoon basisonderwijs en hun centra voor leerlingenbegeleiding kan ondersteunen en inspireren bij deze opdracht.

Scholen kunnen een beroep doen op de regionale begeleidingsdienst om zich bij het evaluatieproces te laten ondersteunen.

Evaluatie na de opleidingsfase in BuSO OV3

Leerlingen in het type basisaanbod moeten volgens het M-decreet op het einde van de opleidingsfase worden geëvalueerd met het oog op heroriëntering. Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil scholen daarbij ondersteunen. Het Vlaanderenbreed overleg buitengewoon secundair onderwijs (VO buso) heeft daarvoor deze documenten ontwikkeld:

De documenten vormen samen één geheel. Scholen kunnen een beroep doen op de regionale begeleidingsdienst om zich bij het evaluatieproces te laten ondersteunen.