Thema's in de kijker

IDP

IDP staat voor Interdiocesane Proeven.

Wil je meer weten, surf dan zeker eens naar de website.

'In dialoog' creëert voor leidinggevenden in ons onderwijs de ruimte om grondig geïnformeerd te reflecteren over belangrijke onderwijsitems. 

'In dialoog' geeft – los van de soms vluchtige actualiteit - de kans op een verdiepende manier mee te denken over beleids- en bestuursmatige onderwerpen in de Vlaamse onderwijscontext. Als opiniërend tijdschrift is het in die zin een waardige opvolger van ons tijdschrift 'Forum' en van de niveaugebonden tijdschriften 'Breedbeeld' en 'School+visie'.

Lees 'In dialoog'

Leeftocht:

  • is een publicatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
  • is 'proviand' voor alle zoekende onderwijsmensen die hun job in het katholieke onderwijs ter harte nemen, en voor alle geïnteresseerden,
  • is een maandelijkse 'tochtgenoot' die stilstaat bij de spirit van het bewogen bezig zijn op school, met een open blik en in dialoog met de lezer,
  • 'ademt' de geest van zijn grote voorbeeld, Jezus van Nazaret, en put daarom uit de rijke verhalenschat van de joods-christelijke traditie,
  • bevat ernstige en ludieke elementen: een kunstwerk, een bespiegeling, een cursiefje en cartoon, een bezinning of gebed.
  • geeft impulsen aan de uitwerking van de katholieke dialoogschool.

 

Leeftocht lezen:

Snel naar:

Met het oog op de uitrol van de modernisering so op 1 september 2018 ligt de focus op dit moment op de eerste graad.

Tegen de paasvakantie brengen we een aantal belangrijke uitgangspunten samen in een raamtekst op basis waarvan wij binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen een observerende en oriënterende eerste graad vorm willen geven. Aspecten zoals overgang basisonderwijs-secundair onderwijs, algemene vorming, basisgeletterdheid, differentiële doelen, keuzegedeelte, basisopties, oriënteren en attesteren, programmatie, schoolorganisatie … komen aan bod.

Na een initiële bespreking op het directieteam en de raad van bestuur wordt de raamtekst verder in bespreking gebracht in de directiecommissies en adviesraden bao, buo en so, en in de diverse codi-groepen. Opzet is daarbij input en feedback verzamelen, maar ook een draagvlak creëren.

De input en feedback verwerken we in een nieuwe versie. Op de ronde van Vlaanderen zullen we voldoende tijd voorzien om alle uitgangspunten in de definitieve raamtekst grondig toe te lichten en te duiden. Zo willen we bij het einde van dit schooljaar directeurs en besturen voldoende handvatten geven om de eerste graad in een gemoderniseerd secundair onderwijs vorm te geven.

Voor de tweede en derde graad willen we tegen het einde van het schooljaar een zicht krijgen op de eigenheid van elke studierichting binnen de matrix en binnen elk domein.

Voor alle vragen in verband met de modernisering so kun je terecht op het e-mailadres moderniseringso [at] katholiekonderwijs.vlaanderen.

Op de themapagina modernisering so bundelen we alle relevante informatie.

Ter ondersteuning van onze scholen buitengewoon en gewoon onderwijs bieden we allerlei achtergrondinformatie over het ondersteuningsmodel o.a. nieuwsberichten, operationaliseringsdocumenten,  FAQ’s …

Snel naar:

Inspiratie in de praktijk.

Het Katholiek basisonderwijs, COM-PAS (Commissie Pastoraal (buitengewoon) basisonderwijs) en de voormalige dienst opvoedingsproject en pastoraal van het VSKO werkten 11 kaarten uit die scholen op weg zetten om de christelijke inspiratie te integreren in het schoolleven. De kaarten zijn bedoeld voor het (buitengewoon) basisonderwijs, maar kunnen evengoed inspiratie bieden in het secundair onderwijs. In de pastorale steekkaarten vind je tips, blikverruimers, gespreksopeners en voorbeelden die helpen om het christelijk geloof praktisch en concreet te hertalen in alle aspecten van het hedendaagse schoolleven.

De Dienst Identiteit & kwaliteit wilt katholieke scholen in hun identiteitsontwikkeling en hun kwaliteitsontwikkeling ondersteunen. 

Aanbod voor schoolteams en leerlingen om van de veertigdagentijd een zinvolle periode te maken en toe te leven naar de Goede Week en Pasen.

Snel naar:

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft een huisstijl die je ook in jouw school, instelling, internaat, cvo … kan zichtbaar maken.

Eén van de mogelijkheden hiervoor is gebruik maken van de producten die de Firma Declercq aanbiedt aan groepsprijzen voor leden van onze koepel.

Raadpleeg alle finale visieteksten van de Raad van Bestuur en het directieteam.

Heel frequent - soms té frequent - brengt de overheid wijzigingen aan in de regelgeving voor het onderwijs. Die wijzigingen proberen we vóór de aanvang van elk schooljaar te bundelen in een overzicht.

Voor meer informatie kan je terecht bij de Dienst Lerenden:
lerenden [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
tel. 02 507 08 72.

Voor meer informatie kan je terecht bij de Dienst Personeel:
dienst_personeel [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
tel. 02 507 07 01.

Zin in leren! zin in leven!, het nieuwe leerplanconcept voor het katholiek basisonderwijs is in volle ontwikkeling. Vanaf 1 september 2018 zal dit leerplanconcept de huidige leerplannen voor het basisonderwijs vervangen. In Zin in leren! Zin in leven! worden de leerinhouden geordend in ontwikkelvelden met onderliggende ontwikkelthema’s. Die thematiseren de harmonische ontwikkeling van kinderen.