16 november 2017

Tot 27 februari 2018 kunnen schoolbesturen een subsidieaanvraag indienen voor ondersteuning bij het openstellen van schoolsportinfrastructuur buiten de schooluren, in het weekend en in de schoolvakanties. Zowel inrichtende machten van Neder

16 november 2017

Het programmadecreet bevat een verhoging van de werkingsmiddelen voor het kleuteronderwijs met 10 miljoen euro. De verhoging is opgenomen in de nieuwe versie van de rekenmodule voor de raming van de werkingstoelagen in het gewoon basisonderwijs. De maatregel heeft tot gevolg dat de geldwaarde per kleuter in de rekenmodule toeneemt met ongeveer 37,27 euro: van 428,52 euro naar 465,78 euro.

15 november 2017

De vragen van de drie vragenstellers (onderwijscommissarissen Ingeborg De Meulemeester, Koen Daniëls en Jos De Meyer) borduurden voort op de recent goedgekeurde 41 projecten DBFM ‘nieuwe stijl’ en op meerdere schriftelijke vragen en vragen om uitleg die al eerder over toegankelijkheid waren gesteld. De context van het M-decreet was uiteraard ook niet vreemd aan dit thema.

14 november 2017

Jammer dat ik hier niet live kon bijzijn, maar goed, de beelden ervan zijn beschikbaar op de website van het Vlaams Parlement.

14 november 2017

Besturen stellen ons regelmatig vragen over de mogelijke gevolgen van een BOS-operatie voor het personeel. In februari 2018 organiseren we over het thema ‘BOS en de gevolgen voor het personeel’ vijf vormingen in de regio’s. Meer informatie en inschrijven op nascholing.be.

14 november 2017

Hoewel er achter de regelgevende coulissen hard nagedacht en gewerkt wordt, blijft het decretaal voorlopig nog stil rond BOS. De besturen ‘op het terrein’ laten zich er echter niet door tegenhouden, getuige de verschillende grotere fusies die ondertussen plaatsvonden.

14 november 2017

Schoolbesturen die wel eens duurdere machines of een machinepark tweedehands aankopen of krijgen door middel van een schenking, zullen vermoedelijk vanaf 1 januari 2018 rekening moeten houden met de nieuwe Pandwet. Door die nieuwe wet onststaat een 'bezitloos pand' en 'eigendomsvoorbehoud bij verkoop'.

14 november 2017

We starten volgende week maandag 20 november in Regio West-Vlaanderen.

08 november 2017

Het schoolbestuur kan ervoor kiezen om aan zijn vrijwilliger een kostenvergoeding uit te keren om de gemaakte kosten te vergoeden. Indien het bestuur voor de forfaitaire regeling kiest, moeten de vrijwilligers niet bewijzen dat ze kosten hebben gemaakt.

Pagina's